Omgangsregels voor alle leden van zwemclub ’t Tolhekke:

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen onze zwemclub.

 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

 3. Ik val de ander niet lastig.

 4. Ik berokken de ander geen schade.

 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.  

 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

 7. Ik negeer de ander niet.

 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.

 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) ZC ’t Tolhekke.

Mochten leden; ouders ; begeleiders of bestuursleden grensoverschrijdend gedrag constateren, of daar een vraag over hebben en hier met iemand over willen praten, dan kan dat bij VCP. Hij zal de melding oppakken om dit op te lossen zonder de naam van de melder te noemen. Bij ernstige zaken betreffende grensoverschrijdend gedrag zal na overleg tussen VCP en het bestuur altijd melding worden gedaan bij justitie.

VCP ZC ’t Tolhekke: Reinier de Groot [huisarts te Oldemarkt]

reinierdegroot@home.nl
 

Een veilige omgeving

Een belangrijk onderwerp is het waarborgen van een veilige omgeving voor onze leden tot 16 jaar nadat de ouders hun kinderen hebben toevertrouwd aan de zorg van onze zwemclub.
We hebben hierboven de omgangsregels voor alle leden [hoe we met elkaar respectvol dienen om te gaan] vermeld. Hieronder  vermelden we de gedragsregels van onze
vrijwilligers [hoe onze vrijwilligers zich moeten gedragen/opstellen]  t.o.v. onze leden]

Gedragsregels voor vrijwilligers ZC ’t Tolhekke

Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder in de tekst begeleider genoemd) en maken deel uit van het Tuchtreglement van de KNZB. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

 

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

 8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

 9. De begeleider zal de sporter geen (im-)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

(‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele

Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011)


 

Aannamebeleid vrijwilligers

Een pleger van seksueel misbruik herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren zoals minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie. Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. 

 

Daarom hanteert ZC ’t Tolhekke voor vrijwilligers het onderstaande aannamebeleid en tracht hiermee voor mensen met verkeerde bedoelingen een drempel op te werpen om in onze zwemclub een functie te vervullen.

De volgende stappen zullen worden gezet bij de aanname van nieuwe vrijwilligers:

* het houden van een kennismakingsgesprek;

* het checken van referenties (het bellen van de club waar de vrijwilliger vandaan komt);

* het aanvragen van een VOG-verklaring en het herhalen hiervan elke 3-5 jaar;

* het op de hoogte brengen van de vrijwilliger van bovenstaande gedragsregels voor vrijwilligers.