Privacyverklaring:

Per 25 mei 2018 is de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook ZC ’t Tolhekke moet hieraan voldoen omdat wij persoonsgegevens vastleggen.

 1. Bij ZC ‘t Tolhekke worden de volgende persoonsgegevens van onze (ere)leden en vrijwilligers geregistreerd in het ledenbestand d.m.v.  het programma DAVILEX:
  *Naam
  *Adres
  *Postcode
  *Woonplaats
  *Telefoonnummer
  *E-mailadres
  *Geslacht
  *Geboortedatum

Bovenstaande persoonsgegevens (*) worden na wijzigingen in het ledenbestand per E-mail toegestuurd aan:

– Bestuursleden met als doel om contact te leggen met een lid indien dit nodig is.
– Trainers en Zwemcommissie met als doel de wedstrijden en trainingen (per leeftijd en geslacht) te kunnen indelen.

De penningmeester/ledenadministratie gebruikt deze persoonsgegevens om de contributie vast te stellen en de jaarlijkse contributiefactuur via het verstrekte E-mailadres aan de leden toe te sturen.

Na stopzetting lidmaatschap worden de persoonsgegevens uiterlijk na 2 jaar verwijderd. (Tijdelijk wordt de bewaartermijn van deze persoonsgegevens van ex- leden bewaard t/m de reünie 2019 om onze oud leden te kunnen benaderen.)

 1. Bij ZC ‘t Tolhekke worden de volgende persoonsgegevens van onze adverteerders/sponsors geregistreerd:
  *Naam
  *Adres
  *Postcode
  *Woonplaats
  *Telefoonnummer
  *E-mail adres

Deze persoonsgegevens van onze adverteerders/sponsors worden door de ledenadministratie/penningmeester gebruikt om de facturen op te maken en, indien een mailadres bekend is, de factuur per E-mail naar hen toe te sturen. Na opzegging door adverteerder/sponsor worden de persoonsgegevens verwijderd.

 1. ZC ’t Tolhekke verstrekt aan de KNZB de navolgende persoonsgegevens i.v.m. registratie als bondslid van de KNZB:
  *Naam
  *Adres
  *Postcode
  *Woonplaats
  *Geslacht
  *Geboortedatum
  *Wedstrijdzwemmer: ja/nee

Deze persoonsgegevens worden bij de KNZB gebruikt om vast te stellen welk contributiebedrag door ieder lid jaarlijks betaald moet worden aan de KNZB, maar ook voor het (naar leeftijd en geslacht) kunnen indelen van onze leden bij de diverse wedstrijden.

Sociale media:

Aan onze reeds geregistreerde leden is via e-mail in februari en nogmaals in april 2018 gevraagd om toestemming voor plaatsing van foto’s op Tolhekke website en facebook. Aan nieuwe leden wordt deze toestemming gevraagd op het verstrekte “leden inschrijf formulier”.

Algemeen:

Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens bij ZC ’t Tolhekke zijn geregistreerd, heeft recht op inzage, rectificatie, beperking of het wissen van over hem of haar verwerkte gegevens. Ook kan een betrokkene verzoeken zijn gegevens te laten overdragen naar een derde partij. Iedere betrokkene die gebruik wil maken van zijn rechten kan hiervoor contact opnemen met het bestuur. 

Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens bij ZC ’t Tolhekke zijn geregistreerd, heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien misbruik van zijn persoonsgegevens wordt vermoed of vastgesteld.

De rol/portefeuille ‘privacy’ is binnen het bestuur van ZC ’t Tolhekke neergelegd bij de gecombineerde functie penningmeester/ledenadministratie.